ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI „GRABNIC AJUTĂTOARE” DE LA MĂNĂSTIREA LAINICI

Imagine

ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI „GRABNIC AJUTĂTOARE” DE LA MĂNĂSTIREA LAINICI

CONDACUL 1
Cinepoate povesti mulțimea minunilor Tale și care minte poate pătrunde adâncul tainelor dumnezeiești ? Caută cu milostivire, Preacurată, spre cei ce Te cinstesc pe Tine, aducând Domnului jertfa cântărilor de: Aliluia !
ICOSUL 1
Zid nebiruit de rugăciune a fost dăruită mănăstirii Lainici icoana Ta, prin care se potolesc pornirile patimilor noastre, necazurile se ușurează și cei bolnavi află liman de vindecare; nu ne trece cu vederea nici pe noi, care măcar că suntem departe cu trupul, cu gândul ne plecăm înaintea Ta, aducându-Ți făclii de laude ca acestea:
Bucură-te, a monahilor comoară de rugăciune;Bucură-te, a pustnicilor slăvită încununare ;Bucură-te, a Ortodocșilor nebiruită apărătoare;Bucură-te, a îngerilor pricină de neîncetată uimire;Bucură-te, a călătorilor ocrotitoare neîncetată;Bucură-te, a Cuvioșilor slăvită biruință în lupta duhovnicească ;Bucură-te, a fecioarelor cu virtuți împodobitoare;Bucură-te, a sărmanilor izvor de mângâiere;Bucură-te, că asculți grabnic cererile celor smeriți;Bucură-te, căci ne păzești cu mâna Ta cea tare de orice primejdie;Bucură-te, cămară a tainelor mai presus de minte;Bucură-te, oglinda iubitorilor de înțelepciune duhovnicească;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 2
Voit-ai a îmbogăți pământul țării noastre cu a Ta sfântă icoană, ca să afle mare milă și cei ținuți în temnița necazurilor, slăvind pe Dătătorul a toată milostivirea în cântări de: Aliluia !
ICOSUL 2
Pe trapezarul Nil din muntele Athos l-ai pedepsit cu orbirea, ca să învețe a fi cu evlavie către Tine și să nu mai afume icoana Ta; treci cu vederea, ca o milostivă, și nepriceperea noastră, a celor ce nu ne rugăm îndeajuns Ție, și solește-ne mare milă, ca să Te cinstim așa :
Bucură-te, că ai adus la pocăință pe trapezarul Nil;Bucură-te, că ai solit lui mântuire la Fiul Tău;Bucură-te, că și pentru noi Te rogi neîncetat;Bucură-te, că ne înveți să fim cu băgare de seamă spre cele sfinte;Bucură-te, acoperământ celor goi de nădejde;Bucură-te, comoară a cereștilor daruri;Bucură-te, izvor din care am luat Apa vieții;Bucură-te, că ești piatră a pocăinței celor greșiți;Bucură-te, că Te înduri de cei umiliți;Bucură-te, că ai primit pocăința trapezarului Nil;Bucură-te, că ai vestit lui că ești grabnic ajutătoare;Bucură-te, că și noi ne bucurăm de mijlocirea Ta;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 3
Cu secerea rugăciunilor Tale taie gândurile mele cele rele și aruncă semințele înțelepciunii, ca la vreme bună să culeg roadele pocăinței, cântând cu umilință : Aliluia !
ICOSUL 3
Nu am untdelemn de fapte bune și făclia rugăciunii mi s-a stins, dar vino degrabă Stăpână, și cu făclia darului Tău luminează-mi calea vieții, ca să ajung și la izvorul pocăinței, strigând:
Bucură-te, povățuitoarea cea blândă a celor greșiți;Bucură-te, grabnică scăpare celor prigoniți;Bucură-te, pod al cereștilor întâlniri;Bucură-te, poarta înțelepciunii drepților;Bucură-te, cununa cântărilor cerești;Bucură-te, a monahilor tainică îndrumătoare;Bucură-te, cunună de laudă celor smeriți cu inima;Bucură-te, carte a rugăciunii celor umiliți;Bucură-te, că risipești cursele diavolești;Bucură-te, că încălzești inimile noastre de gheață;Bucură-te, munte luminat de Soarele dreptății;Bucură-te, cort al tainelor mai presus de minte;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 4
Dragostea multora a slăbit, căci întru păcate grele ne-am împotmolit, dar caută degrabă spre noi, cei mult greșiți, și trimite-ne duhul pocăinței, ai inimii milostive și iertătoare, duhul blândeții și oricărui fel de bunătate, ca să cântăm cu bucurie: Aliluia !

ICOSUL 4
Tot pământul îl cuprinzi cu legătura rugăciunii Tale și nimicești pe cei ce caută să ne arunce în adâncul pierzării; deci, nu ne părăsi până în sfârșit, Preacurată, ca să aducem și noi în cămara tainică a slavei Tale, cuvinte de laudă ca acestea :
Bucură-te, acoperământul celor nedreptățițiBucură-te, bucuria călugărilor înțelepțiți de Duhul;Bucură-te, făclie nestinsă de rugăciune pentru lume;Bucură-te, mijlocitoarea noastră la judecata lui Hristos;Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre;Bucură-te, că nu ne părăsești pe noi, cei mult greșiți;Bucură-te, că ne aduci la limanul iertării Cuvântului;Bucură-te, cunună a cântărilor îngerești;Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor slăbănogiți de păcat;Bucură-te, turn neclintit întru apărarea celor credincioși;Bucură-te, pământ din care a răsărit Floarea înțelepciunii;Bucură-te, nădejdea celor iubitori de Adevăr;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 5
Mănăstirea Lainici ca o corabie merge spre apusurile veacurilor, înaintând cu nădejde sub suflarea rugăciunii Tale, iar noi, cei ce așteptăm a Ta mijlocire, cântăm Stăpânului tuturor: Aliluia !
ICOSUL 5
Inima mea cea neroditoare o arată îmbunătățită prin gândurile iubirii față de toți oamenii și dă-mi mie a culege din pământul inimii roade de cântări ca acestea:
Bucură-te, oglinda sufletelor smerite;Bucură-te, mare a darurilor cerești;Bucură-te,încununarea celor roditori duhovnicește;Bucură-te, pacea sufletelor umilite;Bucură-te, turn neclintit al nădejdii noastre de mântuire;Bucură-te, a mănăstirii Lainici comoară nerăpită;Bucură-te, liniștea celor tulburați de valurile ispitelor;Bucură-te, palatul cel de aur al Împăratului;Bucură-te, odihna celor osteniți de necazuri cumplite;Bucură-te, că ridici de la noi vălul păcatului;Bucură-te, lumina și povățuitoarea orbilor;Bucură-te, poartă către Împărăția cerurilor;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 6
Îndură-Te de toți cei ce se află în grele boli și încercări și ridicând mâinile Tale la rugăciune fă să înceteze toată durerea de la cei ce strigă: Aliluia !
ICOSUL 6
Știindu-Te pe Tine grabnică ajutătoare în toate nevoile noastre, nu ne temem de furtuna prigonirilor, ci toată nădejdea noastră spre Tine o punem ca să ne dăruiești mare milă, Preacurată, Ceea ce neîncetat ești lăudată în cântări de laudă ca acestea:
Bucură-te, scutul mântuirii noastre;Bucură-te, nădejdea nezdruncinată a celor din nevoi;Bucură-te, că solești mântuire celor ce Te cinstesc;Bucură-te, că tuturor împarți talanții darurilor după măsură;Bucură-te, că ne ajuți a ridica Crucea cea grea a necazurilor;Bucură-te, candelă nestinsă a rugăciunii pentru lume;Bucură-te, cununa purtătorilor de biruință;Bucură-te, floarea cea neveștejită a pustiei rugătoare;Bucură-te, munte sfințit de rugăciuni neîncetate;Bucură-te, liman de taină al Sfinților lui Hristos;Bucură-te, podoabă nerăpită a lumii îngerești;Bucură-te, a oamenilor veșnică ocrotitoare;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 7
Purtat-ai în brațele Tale pe Cel necuprins de îngeri, iar acum mâinile Tale le ridici la rugăciune, spre ușurarea greutății păcatelor celor ce cântă Domnului: Aliluia !
ICOSUL 7
Cu a Ta grabnică rugăciune din multe nevoi ne scoți pe noi, păcătoșii, cei ce prin Tine nădăjduim să aflăm și limanul vieții celei veșnice, ca să Îți aducem cântări ca acestea:
Bucură-te, turn al rugăciunii bine primite;Bucură-te,  sabie înfricoșătoare duhurilor răutății;Bucură-te, bucuria maicilor celor credincioase;Bucură-te, pajiște bine înmiresmată a înțelepciunii;Bucură-te, suspinul cel dulce al sihaștrilor;Bucură-te, izvor limpede al unduirilor cerești;Bucură-te, a pruncilor ocrotitoare tare;Bucură-te, a orfanilor dorită mângâiere;Bucură-te, că Te îngrijești și de cei disprețuiți de oameni;Bucură-te, că vindeci rănile sufletelor noastre;Bucură-te, adiere a darurilor dumnezeiești;Bucură-te, cântare dulce a oștilor îngerești;Bucură-te, icoană a Împărăției luminii;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 8
La Tine toți alergăm când suntem prigoniți de multe necazuri, durerile noastre înaintea icoanei Tale le mărturisim; deci, nu lipsi a cerceta pe robii Tăi care cântă: Aliluia !
ICOSUL 8
Inima mea cea săracă de gânduri bune o îmblânzește cu a Ta rugăciune, ca să izvorască apele laudelor cerești, spre potolirea setei duhovnicești a sufletului meu:
Bucură-te, condei al înțelepciunii scriitorilor;Bucură-te, rază ce ne călăuzește spre pământul mântuirii;Bucură-te, a muntelui Athos neîncetată ocrotitoare;Bucură-te, comoară a tainelor cerești;Bucură-te, acoperământul celor nedreptățiți;Bucură-te, scaunul de foc al Împăratului ceresc;Bucură-te, dulce auzire a celor necăjiți;Bucură-te, mângâierea celor scârbiți;Bucură-te, a monahilor scăpare în nevoi;Bucură-te, că întărești inimile pe piatra răbdării;Bucură-te, că ne dăruiești pocăință spre mântuire;Bucură-te, lim de hrană duhovnicească;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 9
Ritorii cei mult vorbitori nu pot a pricepe taina milostivirii Tale prin care cei greșiți să mântuiesc prin pocăință, dar noi, bine știind mulțimea minunilor Tale, strigăm Domnului cu mulțumire: Aliluia !
ICOSUL 9
Oprește Preacurată, valurile grijilor lumești care caută să ne despartă pe noi de Izvorul vieții și țara aceasta o îngrădește cu stâlpii rugăciunilor Tale spre a scăpa de dreapta mânie cea pentru păcatele noastre și a cânta Ție:
Bucură-te, grabnică solitoare celor necăjiți;Bucură-te, izvor de mângâiere celor sărmani;Bucură-te, grădină întru care au odrăslit toate virtuțile;Bucură-te, biserică întru Care a strălucit Cuvântul;Bucură-te, toiag de foc înfricoșător demonilor;Bucură-te, înțelepțirea celor nepricepuți;Bucură-te, luminarea celor orbi sufletește;Bucură-te, masă pe Care S-a așezat Pâinea mântuirii;Bucură-te, vas întru care s-a turnat untdelemnul milostivirii;Bucură-te, hrana cea tare a postitorilor;Bucură-te, cărarea cea sfințită a Cuvioșilor;Bucură-te, îndrumătoarea cea tainică a călătorilor;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 10
Născut-ai pe Cel Ce a sfărâmat capul șarpelui și Evei ai adus iarăși bucuria; bine știind minunile Tale, cu nădejde ne aruncăm și noi înaintea icoanei Tale, cerând cele de folos și cântând Domnului: Aliluia !
ICOSUL 10
Eu sunt pomul cel neroditor pururea bicuit de vânturile grijilor lumești; eu sunt pustiul cel nebrăzdat de plugul pocăinței și deșertul cel lipsit de picătura milostivirii; dar, întinde-Ți Preacurată, mâna Ta ca tare și mă ridică din cădere, ca să aduc Ție laude ca acestea :
Bucură-te, ploaie duhovnicească la bună vreme celor lucrători ;Bucură-te, mângâierea celor scârbiți de multe ispite;Bucură-te, întărirea celor ce călătoresc pe marea vieții;Bucură-te, că ne pui în minte gândul cel bun;Bucură-te, că ne păzești de cursele celui viclean;Bucură-te, că ne dăruiești împăcare cu Dumnezeu;Bucură-te, apărătoarea noastră în ceasul primejdiilor;Bucură-te, bucuria cea negrăită a rugătorilor;Bucură-te, cartea cea sfințită a iubitorilor de cele cerești;Bucură-te, că ne scoți din temnița patimilor;Bucură-te, că ne aduci în pământul mântuirii;Bucură-te, cămară a rugăciunii drepților;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 11
Cu nădejde alergăm la sfânta Ta icoană, ca să ne păzești de cursele celui rău și să ușurezi neputința noastră, a celor ce cu evlavie strigăm Stăpânului ceresc: Aliluia !
ICOSUL 11
Când voi sta înaintea divanului de judecată a Celui Drept, prin ale Tale rugăciuni fierbinți să-L pleci spre milostivire, ca să nu fiu eu înghițit de focul cel veșnic, ci să moștenesc odihna Fiului Tău și să cânt Ție așa :
Bucură-te, pom al Raiului plin de roadele virtuților;Bucură-te, grabnică mijlocitoare pentru cei căzuți;Bucură-te, chiezășuitoarea noastră la Judecata Fiului Tău;Bucură-te, liman de scăpare celor prigoniți de patimi;Bucură-te, soare ce strălucește cu razele darurilor Duhului;Bucură-te, munte înalt sfințit de pașii virtuților;Bucură-te, casă cerească întru care S-a odihnit Stăpânul tuturor;Bucură-te, mirarea cea fără de sfârșit a cetelor îngerești;Bucură-te, ridicarea celor istoviți de ispite;Bucură-te, corabie de rugăciune celor smeriți;Bucură-te, icoană întru care se văd tainele Luminii;Bucură-te, grabnică ajutătoare celor ce se luptă cu patimile;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 12
Izvor de binecuvântări cerești am dobândit prin icoana Ta ce împodobește sfântul locaș al mănăstirii Lainici, întru care neîncetat cetele îngerești aduc cântările lor de : Aliluia !
ICOSUL 12
Miluiește pe robii Tăi, Stăpână, cei ce sunt cufundați în adâncul necazurilor, și către pocăință ne îndreptează, ca să aducem roade vrednice de mântuire, spre slava Cuvântului, Care ne luminează pe noi spre a-Ți aduce cuvinte ca acestea:
Bucură-te, cort întru care s-a descoperit slava Treimii;Bucură-te, carte întru care s-au adunat cuvintele Vieții;Bucură-te, comoară de rugăciune dăruită neamului omenesc;Bucură-te, chezășuitoare a împăcării noastre cu Dumnezeu;Bucură-te, a mănăstirilor Tale neîncetată păzitoare;Bucură-te, podoabă ce strălucești în casele inimilor smerite;Bucură-te, zare întru care se închipuie darurile mântuirii;Bucură-te, chemarea tuturor întru odihna Împărăției cerești;Bucură-te, scut d emântuire celor ce se luptă cu patimile;Bucură-te, căruță prin care ne-am suit la înălțimile laudelor cerești;Bucură-te, punte prin care lumea a intrat în cămările cerești;Bucură-te, oglindă întru care am văzut cu trup pe Cel Nevăzut;Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, grabnică ajutătoare în toate nevoile !
CONDACUL 13
O, Maica Domnului, cea grabnic ajutătoare, caută cu milostivire spre noi, robii Tăi, și solenște-ne răspuns bun la judecata lui Hristos și mare milă în toate nevoile noastre, spre câștigarea mântuirii întru slava Celui neîncetat mărit de cetele cerești cu cântări de : Aliluia !

 

Anunțuri
Acest articol a fost publicat în Acatistele Maicii Domnului. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI „GRABNIC AJUTĂTOARE” DE LA MĂNĂSTIREA LAINICI

  1. Ionela zice:

    Multumim de Acatistul Maicii Domnului Grabnic Ascultatoare de la Sf. M-tire Lainici. Va rog, sa imi scrieti cine la scris? Cine l-a compus? Multumim! Doamne ajuta!

    Apreciază

  2. COSTACHE zice:

    O PREA SFANTA MAICA DOMNULUI CEESC ROAGATE SI PENTRU MINE .PENTRU DOBANDIEA DORINTELOR PENTRU CREDINTA SI POCAINTA..MULTUMESC MAICI DOMNULUI GRABNIC AJUTATOARE PENTRU TOATE DORINTELE.AMIN.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s