Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (Facere a sfântului Iosif Imnograful )

Canonul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Facere a sfântului Iosif Imnograful 

Cântarea 1-a
Icos 1
Hristos se naşte Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Cel ce a făcut minuni fără de seamă cu braţ înalt, şi a mântuit pe Israil, că S-a proslăvit.

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Creştinilor scăpare, celor căzuţi îndreptare tu eşti Preacurată, altar al milei pentru cei căzuţi: izbăveşte-mă pe mine de înfricoşătoarea judecată şi de focul cel nestins, dăruindu-mi mie viaţa cea veşnică. 

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Întru deznădăjduire pururea zac, cugetând la mulţimea căderilor mele şi la venirea dreptului Judecător: Stăpână de Dumnezeu Născătoare, fii mie dumnezeiască mijlocitoare, îmblânzeşte-L pe El pentru mare mila Ta! 

Slava…

Fecioară singură vrednică de laudă: Fecioară întru care s-a întrupat Dumnezeu, tuturor dăruitoare a vieţii veşnice, cu lumina pocăinţei luminează-mă, risipind întunericul căderilor mele. 

Si acum…

Iată către tine acum scap, acoperământul şi dumnezeiescul meu sprijin, deschide-mi mie izvoarele harului tău, nu te mânia pe mine, nu mă trece cu vederea, nici nu mă lepăda pe mine cel pierdut.


Cântarea a 3-a
Către Cel mai dinainte de veci Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai întărit peste ape cerul al doilea şi ai întemeiat pământul, Atotputernice.

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Toţi Profeţii despre tine, Maica lui Dumnezeu, mai dinainte au grăit prin taine mai presus de cuget, a căror plinire, limpede văzându-o, credem şi cerem să dobândim prin tine dumnezeiasca bucurie. 

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Mai cuprinzătoare decât cerurile arătându-te, ai cuprins pe Dumnezeul tuturor şi în pântecele tău ai ţinut pe Atotţiitorul, Preacurată, pentru aceea mă rog ţie, pe mine cel ţinut de înfricoşătoare patimi degrab mă slobozeşte. 

Slava…

Tu Fecioară, celor aflaţi în nevoi şi în necazuri le eşti apărătoare tare, celor în furtuna vieţii le eşti bună cârmă, de aceea, rugându-mă, strig ţie, dăruieşte robului tău ajutorul tău, Fecioară preacurată. 

Si acum…

Stăpâna lumii, mântuirea credincioşilor şi scăpare, suspinele şi lacrimile cele din adâncul inimii către tine le aduc Preacurată, ceea ce eşti primitoarea multor păcătoşi, izbăveşte-mă şi pe mine de necazuri.


Cântarea a 4-a 

Cu duhul mai înainte văzând întruparea Cuvântului, proorocule Avacum, ai propovăduit strigând: «Când se vor apropia anii, Te vei cunoaşte; când va veni vremea, Te vei arăta; slavă puterii Tale, Doamne».

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Pe tine singură, după Dumnezeu, te avem, Fecioară, apărare şi neînfruntată nădejde, prin mijlocirile tale, mântuieşte-ne pre noi de tot răul, de vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi nevăzuţi, şi ne scoate din ispitele cele de multe feluri, ca pe tine fără de răgaz să te slăvim. 


Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

De închipuirile cele materialnice, Curată, mintea mea o curăţeşte, arată-mă plin de dumnezeiasca iubire, pururea cele dumnezeieşti să grăiesc, cele dumnezeieşti să cuget şi cu osârdie cele dumnezeieşti să plinesc, ca să scap de înfricoşătoarea, veşnica osândă. 

Slava…

Nimic altceva n-am dobândit pe pământ afară numai pe tine, fără de prihană Fecioară, păzitoare şi apărătoare şi zid nebiruit: căci tu eşti nădejdea, mântuirea, acoperământul şi sprijinul meu, îndelung răbdătoare a păcătoşilor. 

Si acum…

Depărtează de la mine îndrăznirea cea rea şi uneltirile vrăjmaşului pe care eu le-am pus în lucrare, primeşte-mă şi pe mine la tine, puternică preacurată, cu fecioria pururi păzită nestricată, nepătată, pentru ca în neprihănire pe tine să te preacinstim.

Cântarea a 5-a
Pacea Ta dă-ne-o nouă, Fiule al lui Dumnezeu, că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu cunoaştem şi numele Tău numim, că eşti Dumnezeu al celor vii şi al celor morţi.

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Îndreptare tuturor păcătoşilor tu eşti, grabnică ocrotitoare celor ce slăbesc în credinţă pentru aceea celor care în grele fărădelegi au căzut şi sufletul şi-au vătămat, vindecare şi mântuire dăruieşte-le şi îndreptează-mă pe mine cu atotputernică mâna ta, Stăpână. 

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Drept arme de mântuire, te rog pe tine, Fecioară, cu repejune din înălţimi, dăruieşte-mi dumnezeiasca ta păzire, acoperământul şi întărirea ta, cu care, biruind vicleşugul începătorului răutăţii, să fiu învrednicit de îndumnezeitoarea mântuire, de Dumnezeu fericită Fecioară.

Slava…

Palat dumnezeiesc al Cuvântului eşti, Preacurată. Ci pe mine lucrătorul răutăţilor care sunt stăpânit de duhurile răutăţii, prin voia cea fără de minte şi prin faptele mele cele de ruşine care covârşesc sufletul meu, arată-mă iar, prin pocăinţă, sălaş al lui Dumnezeu. 

Si acum…

În ceasul sfârşitului meu şi la despărţiera sufletului de trup arată-te mie sprijinitoare şi fii mie apărătoare, depărtând de la mine pe vrăjmaşii mei cei nevăzuţi care stau lângă mine, alungă-i Preacurată, iar pe mine du-mă la Dumnezeu.

Cântarea a 6-a
Proorocului Iona urmând, strig: «Slobozeşte viaţa mea din stricăciune, Bunule, şi mântuieşte-mă, Mântuitorul lumii, pe mine cel ce strig: Slavă Ţie».

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Uşă dumnezeiască, rază şi izvor al luminii veşnice te-ai făcut: căci plinătatea dumnezeirii întreagă a încăput întru tine Maica Lui Dumnezeu, Preacurată, a căreia energie naturală şi strălucire o dai în dar celor lipsiţi. 

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Până la venirea ta, Fecioară, nu era decât moartea, dar purtând pe Hristos în preacurat pântece ai dăruit celor ce cred curat în El nemuritoarea şi dumnezeiasca mântuire, pe care şi roagă-L, Preasfântă, să mântuiască de păcate pe robii tăi. 

Slava…

Te-ai făcut primitoare a mirului celui inteligibil, înmiresmând tot pământul cu buna mireasmă a dumnezeirii, Preasfântă mireasă a lui Dumnezeu: pentru aceea, cu buna mireasmă a mijlocirii tale, depărteză din sufletul meu toată necurăţia/duhoarea căderilor mele. 

Si acum…

Focul plăcerilor / patimilor mă arde cu tărie şi întristează pururea smeritul meu suflet şi mă trage la lucrarea celor nefireşti şi potrivnice, iar tu care ai odrăslit dumnezeiescul foc, arde această trândăvire, ceea ce eşti mântuirea mea, Mireasă a lui Dumnezeu.

Cathisma
Icos 1
Mormântul Mântuitorului 
Sfeşnic aurit al soarelui slavei, candelă cu albă strălucire a luminii celei veşnice, curată lumină din lumina cea veşnică, nor prealuminat, iradiere a Tatălui, luminează gândurile cele oarbe ale inimii mele, cu mărgăritarele cele fără de prihană şi cu dumnezeieştile străluciri. 

Cântarea a 7-a 
De tinerii Tăi cei din cuptor, Mântuitorule, focul nu s-a atins şi nici nu i-a vătămat. Atunci cei trei, ca dintr-o gură, cântau şi binecuvântau, grăind: Bine este cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

De Dumnezeu luminat era Isaia Profetul care mai de demult te-a văzut în pântece purtând dumnezeiscul cărbune, pe Hristos, şi arzând toată materia păcatului, iar acum luminează, Stăpână, sufletele credincioşilor tăi. 

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Ca râul în matcă, pogorându-Se în pântecele tău, S-a întrupat, râul păcii, izvorul bunătăţii, picătura cea numărată a ploii: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvântat. 

Slava…

Mireasă a lui Dumnezeu, nădejdea şi bucuria celor ce te preamăresc pe tine, scoate-mă din căderile mele, depărtându-le prin curăţirile tale, şi cu legătura iubirii de oameni a lui Hristos mă leagă, ca şi eu să port toată roada virtuţii.

Si acum…

Ridică-mă Fecioară din adâncul faptelor mele de ruşine, potoleşte, AtotCurată, valurile patimilor mele, dezleagă împietrirea inimii mele şi dăruieşte-mi mie izvor nesecat de lacrimi.


Cântarea a 8-a 
De care se înfricoşează îngerii şi toate oştile, ca pe un Ziditor şi Domn, lăudaţi-L preoţi, slăviţi-L îngeri, bine-L cuvântaţi popoare, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Nimic necurat nu este în frumuseţea ta, Fecioară. Căci numai tu fiind văzută din veac în toată neprihănirea, Preacurată, cu mărgăritarul fecioriei tale ai luminat lumea cu feciorelnică lumina fecioriei; pentru aceasta preamărindu-te strigăm: Binecuvântat este Domnul şi preaînălţat în vecii vecilor. 

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Vasul dumnezeirii care ţii mana, te-am aflat pe tine Fecioară chivot şi masă, tron de lumină al lui Dumnezeu; palat şi pod care duci la dumnezeiasca viaţă pe cei care cântă ţie: binecuvântat eşti Ziditorul a toate, Domnul cel preaînălţat întru toţi vecii. 

Slava…

Ancoră preasigură dobândindu-te pe tine, nădejdile mântuirii noastre în tine le punem, Născătoare de Dumnezeu, fii dar nouă celor ce ne rugăm ţie liman şi zid nebiruit, ca să strigăm neîncetat cu dreaptă strigare: bine eşti cuvântat Doamne, Ziditorul a toată făptura şi preaînnălţat întru toţi vecii. 

Si acum…

Ascultă suspinul inimii mele, auzi glasul suspinului meu, Preasfântă Stăpână, nu trece cu vederea întristarea, nenorocirea sufletului meu, ci dăruieşte-mi mie desăvârşită dezlegare din căderile mele, învrednicindu-mă şi pe mine de bucuria cea veşnică ca să te cinstesc pe tine în veacul veacului.

Domnului să ne rugăm
Irmos
Roua minunii celei mai presus de fire, ai întruchipat chipul cuptorului încins căci nu i-a arătat pe cei trei tineri arzând, fiindcă nu foc, ci pântecele dumnezeieştii Fecioare l-a preînchipuit, pentru aceea preaînălţându-L îi cântăm: binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.”


Cântarea a 9-a 
Pe norul cel purtător de lumină, întru care Stăpânul tuturor, Cel fără de început, S-a pogorât din cer ca ploaia peste lână şi S-a întrupat, pentru noi făcându-se Om, o mărim toţi, ca pe o Maică Curată a Dumnezeului nostru.

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Pentru ca în bucurie să te cinstesc pe tine Fecioară, prin cântări de mulţumire, pentru ca în toate zilele vieţii mele să te preamăresc pe tine, scoate-mă din gura leului, celui ce înfricoşător răcneşte în pustie să mă înghită pe mine care cumplit mă zvârcolesc în patimi. 

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, mantuieste-ne pe noi

Fiind mai înainte văzută uşă a Templului pecetluit şi curat palat al lui Hristos din care cu adevărat pururea împărăţeşte şi stăpâneşte întreaga făptură: pentru aceasta inima mea de patimile cele necurate o curăţeşte. 

Slava…

Mai presus de trup, aşază Fecioară cugetul meu şi potoleşte tulburarea patimilor mele, cel care la acoperământul tău scap, Născătoare de Dumnezeu, avându-te pe tine netăgăduită nădejde, dumnezeiască apărătoare, bogăţie şi slobozire.

Si acum…

 Întoarce sufletul meu, Stăpână, către tine, căci în tine îmi pun toată nădejdea: să nu fie ruşinat, Stăpână, în veac robul tău: nici să râdă de mine vrăjmaşii mei cei înţelegători, nici să mă prindă pe mine în ceasul plecării mele.

Prosomia
Icos I
Bucură-te Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Preasfânt altar, 
bucură-te a împăraţilor nebiruită îndrăzneală, apărătoarea tuturor nenorociţilor, 
bucură-te adâncul cel nemăsurat, 
bucură-te înălţime neînţeleasă, 
bucură-te bucuria şi mângâierea celor întristaţi. 
Bucură-te mireasă a Tatălui celui fără de început, Preacurată, 
bucură-te Fecioară şi Maică a Fiului celui ce şade împreună cu Tatăl fără de început, 
bucură-te, vas al sfinţeniei. 
Bucură-te cea care lui Adam ai deschis raiul, 
bucură-te norul cel prealuminat, care pe cei credincioşi îi ocroteşti şi îi acoperi. 
Bucură-te templu al dumnezeieştii lumini cei neapropiate, 
bucură-te ţarina cea cu bună roadă, 
bucură-te întărirea celor nenorociţi, bucură-te îndreptare, 

Născătoare de Dumnezeu, bucură-te cea care îi duci pe toţi la viaţă purtându-i prin mijlocirile tale. Felurimi de patimi chinuiesc smeritul meu suflet şi în adânc îl trag pe el cu totul; din întunericul necunoştinţei, scoate-mă, ca una ce eşti bună: căci la tine scap, apărătoarea mea cea preaputernică, nu trece cu vederea rugăciunea mea. Amin!

Reclame
Acest articol a fost publicat în Rugaciuni catre Maica Domnului și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s