Maicuta Domnului,te iubim!Te rog ajuta-ne!

993846_964183160331158_8380898380044331954_n„Orice necaz s-ar abate asupra ta,orice boală te-ar putea lovi,oricât de greu de îndurat ţi-ar fi viaţa de familie sau cât de nestatornică slujba …în toate aceste împrejurări întoarce-te spre Împărăteasa Cerurilor,şi cu lacrimi cere-i să te ajute,iar Ea, Apărătoarea Doamnă, te va auzi și te va ajuta întru toate. Adu-ţi aminte că pentru Ea nimic nu e cu neputinţă.”

Testamentul Stareţei Rufina de la Harbin

Reclame
Publicat în Cuvinte despre Maica Domnului ale Sfintilor Parinti | 1 comentariu

Cum arăta Maicuta Domnului

59643-10Sfântul Epifanie spune că „statura Fecioarei Maria era de talie mijlocie. Culoarea părului îi era gălbuie şi foarte plăcută şi atârna pe sub acoperământul capului ei. Culoarea feţei ei era ca bobul de grâu, când dă în copt bine. Ochii îi erau limpezi la căutătură şi nimeni n-a ținut seama ce culoare aveau, nici până în ziua de astăzi. Se păstrează doar într-o mică măsură idei, cum că erau ca măslina coaptă. Sprâncenele ei erau în oarecare mlădiere şi foarte minunate”.

Fecioara Maria  nu avea o împodobire lumească, ca a tuturor fecioarelor sau a femeilor lumeşti. Mâinile ei erau delicate şi degetele potrivit de lungi. Faţa ei era foarte frumoasă şi mult curată, fără încreţituri sau riduri, şi nu avea nimic care să deranjeze privirea cuiva. Veşmintele ei erau lungi, capul îi era acoperit totdeauna cu un văl foarte smerit, care atârna în jos. Graiul ei era plin de bunătate şi încet, cu multă sfială, şi nimeni n-a văzut-o în viaţa ei strigând, sau vorbind cu voce tare şi răstită, sau cu iuţime. Numai atunci a fost vocea ei mai tare, când a plâns cu hohote şi suspinuri mari sub Crucea calvarului Fiului ei Cel preadulce şi preaiubit pe Dealul Golgotei.

(Diacon Gheorghe BăbuțMaica Domnului, ocrotitoarea României, Editura Pelerinul Român, Oradea, 1992, p. 30)

sursa Doxologia.ro

Publicat în Cuvinte despre Maica Domnului ale Sfintilor Parinti | Lasă un comentariu

Izvorul Tãmãduirii 13 aprilie 2018

Izvorul Tãmãduirii

Izvorul Tãmãduirii este un mare praznic închinat Maicii Domnului , ce dateazã din a doua jumãtate a primului mileniu creştin , care face referire la o vindecare miraculoasã a unui orb . Legenda spune cã înaite de a fi pe tron împãratul Leon cel Mare , ca simplu soldat , s-a nimerit sã treacã printr-o pãdure şi a întâlnit un orb bãtrân , care îşi cãuta drumul . Acest bãtrân orb , însã era un om luminat de Dumnezeu şi neîncetat predica creştinilor cã în imperiale se aflã izvoarea şi lacuri , ce sunt ocrotite de Maica Domnului , apãrãtoarea sihaştrilor din acele locuri .
Tradiția spune cã cei doi , afundați în discuțiile lor teologice , despre marele praznic al Învierii Domnului , s-au rãtãcit în acele sãlbatice împrejurãri împãdurite .
Milos din fire , Leon l-a luat de mãnã pe orb ca sã-l conducã , însã acestuia îi era mai mult sete . În cãutarea sa a auzit un glas care i-a indicat locul unde va gãsi apã pentru a potoli setea orbului şi pentru a-i unge ochii , lipsiți de vedere . Ajunşi acolo , i-a dat orbului sã bea , iar apoi i-a spãlat şi ochii , dupã porunca Nãscãtoarei de Dumnezeu , cãci ea vorbise .
Orbul şi-a recãpãtat vederea . Copleşiți de minune Leon a cazut în ghenunchi slãvind-o pe Maica Domnului . Bãtrânul înțelept i-a prezis lui Leon cã va ajunge în curând impãrat .
Prima grijã a noului împãrat a fost sã ridice o bisericã în cinstea Maicii Domnului cu hramul ” Izvorul Tãmãduirii „

Publicat în Sarbatori in cinstea Maicutei Domnului | 2 comentarii

Maica Domnului Îndurătoare. Cele mai puternice rugăciuni către Sfînta Fecioară

„Pe vremea cînd eram redactor-şef al Editurii Anastasia, am alcătuit şi prefaţat, la iniţiativa d-lui Sorin Dumitrescu, o cărţulie intitulată Maica Domnului Îndurătoare. Cele mai puternice rugăciuni către Sfînta Fecioară, care a apărut în 1997 în colecţia „Anastasia pentru toţi”, seria „Rugăciuni de folos la toată vremea”. Cărţulia, apărută, dacă-mi mai amintesc bine, chiar în două ediţii, e demult epuizată. Redau aici, în întîmpinarea marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, cîteva dintre rugăciunile selectate acolo, precedate de cîteva fragmente din cuvîntul introductiv („Maica Domnului în lumina dreptei credinţe”). (R. C.)
Biserica o preacinsteşte din străvechime pe “preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita Stăpîna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioara Maria” ca pe cea care este “mai cinstită decît Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decît Serafimii”, adică mai presus de toate celelalte făpturi; nu doar de cele văzute, dintre care s-a ivit, dar şi de cele nevăzute, între care veşniceşte. Uşă tainică a mîntuirii, ea este Aleasa lui Dumnezeu, mărturisind şi mijlocind în ceruri, cu putere mare, pentru tot neamul omenesc. […]  
Iubirea şi evlavia faţă de Sfînta Maică Fecioară stă în inima însăşi a trăirii ortodoxe, încălzind şi însufleţind întreg trupul Bisericii. Ea apare pretutindeni – în slujbe, în rugăciuni, în icoane. Aceasta nu înseamnă nicidecum o “divinizare” a ei, ci doar o cinstire aparte (prea-cinstire sausupra-cinstire), mai prejos de adoraţia adusă lui Dumnezeu, dar mai presus de cinstirea adusă Îngerilor şi Sfinţilor. […]
Desăvîrşita unire în Hristos a divinului cu umanul stă în strînsă legătură cu sfinţirea şi proslăvirea firii noastre omeneşti […]. Dumnezeu n-a voit însă ca întruparea să fie o siluire a firii noastre, ci a voit ca această fire să consimtă de bunăvoie la aceasta, prin glasul celei mai curate fiinţe omeneşti, care a răspuns îngerului vestitor: “Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvîntul tău!” (Luca 1, 38). Atunci Duhul Sfînt a pogorît şi a rămas asupra ei: “Buna Vestire a fost Cincizecimea Fecioarei”. 
Maica Domnului reprezintă, totdeodată, răscumpărarea şi plinătateafeminităţii, reunind în chip tainic maternitatea şi fecioria. Dacă prin femeie (Eva) a intrat păcatul în lume, tot prin femeie (Maria) a venit în lume mîntuirea. Aşa cum lui Hristos I s-a spus “Noul Adam”, Maicii Domnului i s-a spus “Noua Evă”. […]
Dar legătura dintre Maică şi Fiul ei nu se mărgineşte doar la momentul zămislirii fecioreşti; ea a vegheat cu smerenie drumul Lui pămîntesc, între naşterea din Betleem şi înălţarea din Betania; a luat parte la naşterea Bisericii apostolice, iar “adormind”, a fost ridicată la ceruri, de-a dreapta lui Hristos, mai întîi cu duhul, apoi şi cu trupul îmbrăcat în slavă, ca o Maică a întregului neam omenesc. Biserica îi adresează rugăciuni neîncetate, cerîndu-i ajutorul, ca uneia ce are cea mai mare trecere dinaintea lui Dumnezeu.
De aceea, am socotit de folos să adunăm în paginile de faţă, pentru tot sufletul dreptcredincios, cele mai puternice rugăciuni către Maica Îndurărilor.[…]
Fie ca duhul acestor rugăciuni să se sălăşluiască în sufletele rîvnitoare de lumină şi “uşa milostivirii” să se deschidă tuturor celor ce strigă cu smerită nădejde: “Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin”.
RUGĂCIUNI ALE SFINŢILOR PĂRINŢI RĂSĂRITENI
CĂTRE PREASFÎNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
RUGĂCIUNE A SFÎNTULUI EFREM SIRUL
Preasfîntă Stăpînă, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce singură eşti preacurată, şi cu sufletul, şi cu trupul, ceea ce singură eşti mai presus de toată curăţia şi întreaga înţelepciune şi fecioria, ceea ce singură te-ai făcut lăcaş pentru tot darul Preasfîntului Duh, încît chiar puterile cele nemateriale şi îngereşti cu neasemănare le covîrşeşti prin curăţia şi sfinţenia sufletului şi a trupului, caută spre mine, cel pîngărit, necurat şi întinat în suflet şi în trup  cu întinăciunea împătimirii şi a vieţuirii întru dezmierdări. Curăţeşte-mi mintea cea pătimaşă şi o spală. Îndreptează-mi gîndurile cele rătăcite şi orbite. Îndreptează-mi şi povăţuieşte-mi simţirile. Îndepărtează de la mine obiceiul cel rău şi urît care mă asupreşte, al necuratelor păreri nesocotite şi al patimilor. Opreşte-mă de la păcatul cu fapta şi dăruieşte trezie şi dreaptă socotinţă întunecatei şi ticăloasei mele minţi, spre îndreptarea greşelilor şi căderilor mele, ca eu, de întunericul păcatului izbăvindu-mă, să mă învrednicesc a te slăvi şi a te lăuda cu îndrăzneală pe tine, cea singură adevărată Maică a adevăratei Lumini, a lui Hristos, Dumnezeul nostru. Că tu singură împreună cu Dînsul şi prin Dînsul eşti binecuvîntată şi preaslăvită de toată zidirea văzută şi nevăzută, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE A SFÎNTULUI IOAN DAMASCHIN
Născătoarea Luminii celei neînserate, mă rog ţie, ia aminte la mine, cel ce te chem, căci m-am întinat şi m-am spurcat şi întunecat m-am făcut eu, rătăcitul. Am pîngărit pămîntul ca un ticălos, Stăpînă, cu păcatele mele cele multe. De aceea, el strigă acum, tînguindu-se împotriva mea către Judecătorul cel nemitarnic. Viforul gîndurilor m-a cuprins şi întru deznădăjduire mă afund; sufletul meu este cuprins de cutremur, aşteptînd, vai, osînda! Născătoare de Dumnezeu, toată nădejdea mea în tine mi-am pus-o eu, ticălosul. Iată, de toată ruşinea este plină faţa robului tău. Ci roagă-L neîncetat pe Cel pe Care L-ai născut, să Se milostivească spre mine, nevrednicul. Tu însăţi dezleagă legăturile mele cele nedezlegate, ceea ce ai născut lumii pe Izbăvitorul. Înălbeşte-mă cu lacrimile pocăinţei pe mine, cel ce m-am înnegrit şi întuneric m-am făcut. Ridică-mă pe mine, cel omorît prin multă trîndăvie, tu, care ai născut viaţa mea; şi pe mine, cel înstrăinat de Dumnezeu şi de îngeri, întoarce-mă iarăşi către cele preaînalte. Cu adevărat înfricoşată minune, cum a suferit Domnul păcatele mele! Cum nu m-a pogorît îndată în fundul iadului de viu, pe mine, ticălosul! Cum nu a trimis de sus toiag nevăzut sau sabie să mă bată! Ci tu, Stăpînă, prin rugăciunile tale, cu adevărat mi-ai dăruit mie viaţă, căutînd pocăinţa mea; pe aceasta dăruieşte-o robului tău, Preabună, căci tu îmi eşti mie zid, şi liman, şi tărie. Străluceşte-mi lumina feţei tale celei îndumnezeite, mie, celui ce dorm în noaptea lenevirii. Dăruieşte-mi mie umilinţă, Stăpînă, suspine neîncetate şi lacrimi. Spală întinăciunile mele cele sufleteşti şi dă-mi mie desăvîrşită iertare, ceea ce eşti om purtător de Dumnezeu şi ai născut Dumnezeu purtător de om. Cu ochi înţelepţi te voi vedea pe tine, Marie, Preacurată, şi mă voi bucura. O, tărie! O, nădejde neînşelată! O, viaţă dulce şi lumină a robului tău! Primeşte rugăciunea aceasta din limbă întinată şi din gură spurcată. Acum e vremea ajutorului; deci mîntuieşte-mă de patimi, greşale şi necazuri. Acum, Stăpînă, să se bucure de mine îngerii şi duhurile drepţilor, ca să slăvesc cu mulţumită şi cu veselie preasfînt numele tău, că tu toate le poţi cîte le voieşti, de la Dumnezeu, pe Care l-ai născut.
RUGĂCIUNE A SFÎNTULUI DIMITRIE AL ROSTOVULUI, 
PE CARE O SPUNEA ÎN FIECARE ZI
Preasfîntă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, acoperă-mă şi mă păzeşte pe mine, robul tău, de toată sminteala sufletului şi a trupului şi de tot vrăjmaşul cel văzut şi nevăzut.
Bucură-te, ceea ce eşti cu bun dar dăruită, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvîntată eşti tu între femei şi binecuvîntat este rodul pîntecelui tău, fiindcă ai născut pe Mîntuitorul sufletelor noastre. Bucură-te şi te veseleşte, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi te roagă pentru robul tău. Doamnă şi Stăpînă a îngerilor şi Maică a creştinilor, ajută-mi mie, robului tău. O! Marie, cu totul fără de prihană, bucură-te, Mireasă nenuntită. Bucură-te, bucuria celor necăjiţi şi mîngîierea celor scîrbiţi. Bucură-te, hrana celor flămînzi şi limanul celor înviforaţi. Bucură-te, cea mai sfîntă decît sfinţii şi decît toată zidirea mai cinstită. Bucură-te, sfinţenia Tatălui, lăcaşul Fiului şi umbrirea Duhului Sfînt. Bucură-te, palatul de lumină al lui Hristos, Dumnezeul nostru, Împăratul tuturor. Bucură-te, maica sărmanilor şi toiagul orbilor. Bucură-te, lauda creştinilor şi grabnic ajutătoarea celor ce te cheamă pe tine.
Preasfîntă Stăpîna mea, păzeşte-mă sub acoperămîntul tău, căci în precuratele tale mîini îmi pun duhul meu. Fii ajutătoare şi oblăduitoare sufletului meu în ziua cea înfricoşată a judecăţii şi roagă-te pentru mine, nevrednicul, să intru curat şi limpezit în rai. Să nu mă lepezi, Doamna mea, pe mine, robul tău, ci ajută-mi mie şi dă-mi împlinirea cererii. Izbăveşte-mă de toată primejdia, bîntuirea, nevoia şi neputinţa şi dăruieşte-mi pocăinţa mai înainte de sfîrşit, ca prin mijlocirea şi ajutorul tău mîntuindu-mă în viaţa aceasta de acum de tot vrăjmaşul văzut sau nevăzut, să umblu cu plăcere în voia iubitului tău Fiu şi Dumnezeului nostru, iar la ziua cea înfricoşată a judecăţii izbăvindu-mă de veşnica şi înfricoşata muncire, să mă închin, să mulţumesc şi să slăvesc preasfînt numele tău în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUNE A SFÎNTULUI ANTIM IVIREANUL,
ÎN DUHUL SFINŢILOR PĂRINŢI
(DINTR-O PREDICĂ LA  ADORMIREA MAICII DOMNULUI)
O, fericită Fecioară, după cum a căutat Domnul spre smerenia ta şi te-a înălţat de pe pămînt la cer, pentru ca să împărăţeşti împreună cu El, caută şi tu spre noi, ticăloşii, robii tăi cei umili, şi mîngîie-L pe Judecătorul cel înfricoşat, pe Fiul tău, cu rugăciunile tale cele pline de căldură, ca să ne mîntuiască de scîrbele şi de nevoile ce ne-au împresurat. Şi precum cu dumnezeiasca putere într-o frîntură de ceas i-a adunat din toată lumea pe Apostoli, ca să petreacă preacinstitul şi sfîntul tău trup spre îngropăciune, cu laude şi cu cîntări, aşa să adune şi mintea noastră cea împrăştiată întru deşertăciunile cele lumeşti şi să o lumineze, ca pururea pe Dînsul să-L mărim şi să-L lăudăm. Iară ţie, ca unei adevărate Născătoare de Dumnezeu, să-ţi cîntăm, cucernici, cîntarea cea îngerească: “Bucură-te ceea ce eşti cu bun dar dăruită, Domnul este cu tine”. Amin.
SCURTE RUGĂCIUNI ORTODOXE DE OBŞTE
CĂTRE PREASFÎNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
“Uşa milostivirii deschide-ne-o nouă…”
(Rugăciune care e bine să se rostească zilnic, seara şi dimineaţa,
laolaltă cu rugăciunile începătoare)
Uşa milostivirii deschide-ne-o nouă, binecuvîntată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti izbăvire neamului creştinesc.
De aceea, noi, după Dumnezeu, la tine alergăm şi către tine strigăm, iarăşi şi iarăşi: Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
“Preaslăvită, pururea Fecioară…”
(Rugăciune cu care e bine să încheiem rugăciunile de seară, adăugînd: “Pentru mare mila Ta, cu puterea preacinstitei şi de viaţă făcătoarei Tale Cruci, la rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, ale părinţilor noştri din veac şi ale noastre, ale nemernicilor şi păcătoşilor Tăi robi din vremea aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul mîntuirii noastre, miluieşte-ne pe noi. Amin”)
Preaslăvită, pururea Fecioară, binecuvîntată de Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, înduplecîndu-L ca pentru tine să se îndure şi să mîntuiască sufletele noastre.
“Preasfîntă Doamnă, Stăpînă…”
(Rugăciune ca să nu murim de moarte năprasnică,
adică nepocăiţi, nespovediţi şi neîmpărtăşiţi)
Preasfîntă Doamnă, Stăpînă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, primeşte nevrednica mea rugăciune şi mă păzeşte de moartea năprasnică şi-mi dăruieşte pocăinţă înaintea sfîrşitului vieţii mele pămînteşti, ca bine să fie primit sufletul meu, acolo unde drepţii se odihnesc. Amin.
“Preacurată Născătoare de Dumnezeu,
tu, care eşti izvorul milei…”
(Rugăciune pe care e bine să o rostim în biserică,
atunci cînd ne închinăm la icoana Maicii Domnului)
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, tu, care eşti izvorul milei, învredniceşte-ne şi pe noi să aflăm milostivire. Caută spre norodul cel păcătos. Arată-ţi puterea ta, ca totdeauna. Căci, nădăjduind întru tine, îţi strigăm şi noi, cum ţi-a strigat oarecînd Gavriil, mare Voievod al celor fără de trupuri: “Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine”.
“Pentru mulţimea păcatelor mele, alerg la tine…”
(Rugăciune pe care e bine s-o rostim mai ales
atunci cînd ne pregătim pentru Sfînta Împărtăşanie)
Pentru mulţimea păcatelor mele, alerg la tine, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, mîntuire trebuindu-mi. Cercetează neputinciosul meu suflet şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeului nostru să-mi dăruiască iertare de păcatele pe care le-am săvîrşit, ceea ce eşti una binecuvîntată.
“Preasfîntă Stăpînă, Născătoare de Dumnezeu,
care eşti lumina întunecatului meu suflet…”
(Rugăciune de mulţumire, care se rosteşte după Sfînta Împărtăşanie)
Preasfîntă Stăpînă, Născătoare de Dumnezeu, care eşti lumina întunecatului meu suflet, nădejdea, acoperămîntul, scăparea, mîngîierea şi bucuria mea, îţi mulţumesc ţie că m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul, a fi părtaş preacuratului Trup şi scumpului Sînge al Fiului tău. Ci tu, care ai născut Lumina cea adevărată, luminează-mi ochii cei înţelegători ai inimii. Tu, care ai născut Izvorul nemuririi, înviază-mă pe mine, cel omorît de păcate.
Maica milostivului Dumnezeu, ceea ce eşti însăţi iubitoare de milostivire, miluieşte-mă şi dă umilinţă şi zdrobire inimii mele, smerenie gîndurilor mele şi scăpare din robia cugetărilor deşarte. Şi mă învredniceşte ca, pînă la sfîrşitul vieţii, fără de osîndă să primesc sfinţirea preacuratelor Taine, spre tămăduirea sufletului şi a trupului. Şi-mi dă, Stăpînă, lacrimi de pocăinţă şi de mărturisire, ca să te laud şi să te slăvesc pe tine în toate zilele vieţii mele, că binecuvîntată şi preaslăvită eşti în veci. Amin.”
Publicat în Rugaciuni catre Maica Domnului | 2 comentarii

Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de DUMNEZEU – La vreme de necaz şi de întristare

13892331_949840011829577_2506122642582462798_n

Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de DUMNEZEU – La vreme de necaz şi de întristare

Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său.
Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările.
Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăştie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea mă împresoară şi mă tulbură.
Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea.
Iată-mă, rece ca piatra. Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea.
Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară. Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea robului tău.
Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare; nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta şi nu am altă mângâiere decât în tine, Preasfântă Maică.
O, nădejde şi apărarea tututror credincioşilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea. Amin.
Prea Sfântă Maică a lui Hristos, Prea Curată, Prea Binecuvântată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile!
El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea.
Nu am pace – sufletul meu se pleacă – duhul meu se cutremură.
Grăbeşte, Prea slăvită Maică şi mă ajută!
Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit. O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului.
Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forte diabolice, dacă acesta strigă către tine, tu eşti gata să-1 eliberezi din legăturile iadului.
Slobozeşte-mă şi pe mine. Priveşte cum satana vrea să mă facă să mă împiedic şi să-mi zdrobească credinţa, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul.
Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Amin

Publicat în Rugaciuni catre Maica Domnului, Uncategorized | 7 comentarii

21 Noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

21 Noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

23795183_2017331888544408_6456828538867175104_n

„O, cea mai cinstită și mai sfântă decât toți sfinții, dumnezeiască Pruncă, Fecioară și Maica Dumnezeului celui de sus, în ziua Intrării tale în Sfânta Sfintelor, pe care o prăznuim azi cinstindu-te, primește acest dar al nostru și ne izbăvește pe noi din toate nevoile, necazurile și primejdiile și ne învrednicește Împărăţiei celei cerești, ca întotdeauna cu mulțumire să cântăm: Aliluia!”

Publicat în Sarbatori in cinstea Maicutei Domnului, Uncategorized | 1 comentariu

Invitatie la rugaciune

Imagini pentru paraclisul maicii domnului

De astazi 1 Noiembrie va invit sa citim impreuna Paraclisul Maicii Domnului ,in fiecare seara.
Din orice necaz Maicuta Domnului ne salveaza.
Maicuta Domnului se bucura cand aprindem candela si in genunchi cerem ajutorul Ei.
Grabnic ne raspunde.
Maicuta Domnului,te iubim!

Publicat în Rugaciuni catre Maica Domnului, Uncategorized | 3 comentarii